Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

7264 3c22
Reposted fromrmjc rmjc viaHypothermia Hypothermia
8370 95ae 400
Reposted fromfungi fungi viamociumpanie mociumpanie
Reposted frommangoe mangoe viatomczan tomczan
8005 4646 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
7871 fa08 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
8382 be8e 400
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
8420 9732 400
Reposted fromtfu tfu

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaHypothermia Hypothermia

November 01 2018

7234 ca16 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaTullfrog Tullfrog
7241 3628 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromFero Fero viaNaitlisz Naitlisz
7536 f46d 400
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec

October 31 2018

7610 153b 400
Reposted fromSsomething Ssomething viatfu tfu
5500 cd1c 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKrzychulec Krzychulec
6348 4c50 400
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viaHypothermia Hypothermia
6358 5285 400
Reposted fromslid0 slid0 viaHypothermia Hypothermia
Reposted byplwithmyheadinspacedreptakslovaOkruszekangusiastyPaseroViruslisiazupaikariBBartstolatstolatcocciuellaLuukkaargasekdotmariuszthornat

October 30 2018

5736 d7ec 400
Reposted frommociumpanie mociumpanie viajotcce jotcce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl