Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2011

Wykładowca: - Opowiem wam teraz anegdotę, którą opowiadam prawie wszystkim grupom. Otóż w czasach PRL, wiecie, ścisła cenzura, w pewnej wsi koncert chciał dać zespół o pięknej nazwie "Przejebane". Niestety, źle by to wyglądało na plakatach, więc sprytny sołtys tejże wsi postanowił zmienić nazwę na "Nie Jest Dobrze". Historyjka kończy się happy endem, zespół się zgodził, koncert był udany. A teraz przechodzimy do głównego powodu, dla którego to słyszycie. Moi drodzy, sprawdziłam wasze prace.
Nie jest dobrze.
Reposted fromsober sober viaaaabeecee aaabeecee

December 27 2010

6024 32b9
Reposted fromyourdesire yourdesire viaPjbbbv Pjbbbv

December 24 2010

1440 b81a 400
Reposted fromhalucine halucine viaMilaa Milaa

December 04 2010

2104 49c8 400
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl